Ogólne Warunki Sprzedaży OWS

§1 Postanowienia ogólne

 1. Ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej „OWS” określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez ERKA Piły do mięsa Karolina Kamyszek z siedzibą w Gdańsku 80-130, ul. Ujeścisko 18H, NIP 584 225 00 13, REGON 192516513, zwaną dalej „ERKA”.
 2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez ERKA chyba, że strony danej umowy postanowiły inaczej.
 3. Niniejsze OWS obowiązuje wyłącznie przy umowach sprzedaży towarów i usług oferowanych przedsiębiorcom (relacje typu B2B).
 4. Każda modyfikacja lub odstępstwo od zapisów zawartych w OWS wymaga ujęcia jej w formie pisemnej w treści danej umowy i/lub stosownego załącznika do umowy pod rygorem nieważności.
 5. Każdorazowy obowiązek zapoznania się z OWS znajduje się po stronie podmiotu, zwanego dalej „Klientem” zawierającego daną umowę z ERKA.
 6. Jeżeli Klient pozostaje w stałych relacjach handlowych z ERKA strony zgodnie przyjmują, iż przyjęcie przez Klienta OWS podczas zawierania pierwszej umowy z ERKA poczytuje się jako przyjęcie OWS przez Klienta dla wszystkich kolejnych umów zawieranych między stronami do czasu zmiany lub odwołania zapisów OWS przez ERKA.
 7. ERKA oświadcza, iż w stosunku do wszystkich oferowanych przez ERKA towarów zastosowanie mają odpowiednie normy prawne przepisów krajowych i europejskich.
 8. ERKA oświadcza, iż wszelkie informacje techniczne dotyczące właściwości towarów, a w szczególności ich gatunków, wymiarów, przeliczników, rozmiarów, jakości, budowy, składu, tolerancji wymiarowych, tolerancji wagowych, wzorców wynikających z przedstawionych przez ERKA katalogów, ofert, prospektów oraz innych materiałów reklamowych są informacjami orientacyjnym i tym samym nie mogą być traktowane przez Klienta jako wiążące dla ERKA.
 9. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla ERKA.
 10. Do umów zawieranych pomiędzy ERKA a Klientem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

§2 Oferta zakupu

 1. Wszelkie ceny towarów podane w ofertach skierowanych do Klienta wiążą strony przez okres podany w danej ofercie. Po upłynięciu tego okresu cena danego towaru oferowanego Klientowi przez ERKA może ulec zmianie.
 2. Wszelkie ceny towarów podane w ofertach skierowanych do Klienta są cenami netto. Każdorazowo do ceny danego towaru doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży towaru. Wyjątek od tej zasady stanowią sytuacje, gdy w danej ofercie wyraźnie wskazano, iż cena danego towaru jest ceną brutto.
 3. Każdorazowa propozycja dokonania sprzedaży towaru złożona przez ERKA na rzecz Klienta nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1974 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 2018.1025 z późn. zm.
 4. Każdorazowa propozycja dokonania sprzedaży towaru złożona przez ERKA na rzecz Klienta będzie traktowana jako propozycję warunków zakupu towaru przez Klienta celem złożenia przez Klienta stosownego zamówienia.

§3 Zamówienie towaru

 1. Każdorazowe zamówienie przesłane przez Klienta do ERKA powinno zawierać opis przedmiotu zamówienia, proponowany termin realizacji zamówienia. Każdorazowo zamówienie musi być zaakceptowane przez ERKA zanim rozpocznie się jego realizacja.
 2. Niedopełnienie przez Klienta obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 1 OWS skutkujące dostawą od ERKA towaru niezgodnego z oczekiwaniami Klienta nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji przez Klienta. Całkowity koszty ewentualnej wymiany towaru, o który mowa w zdaniu poprzedzającym na towar zgodny z oczekiwaniami Klienta ponosi Klient.
 3. Koszty dostawy towaru do Klienta oraz koszty ewentualnych innych usług dodatkowych są ustalane z Klientem podczas składania zamówienia.
 4. Wszelkie koszty mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia w związku z jego realizacją, a w szczególności, pakowanie, przepakowanie, cięcie, foliowanie, przeładunek obciążają Klienta, o ile strony nie ustaliły inaczej.
 5. ERKA może przyznać na rzecz Klienta odpowiednie rabaty, upusty, bonifikaty itp. wysokość przyznanych Klientowi rabatów, upustów, bonifikat itp. będzie każdorazowo ustalana przez ERKA w sposób indywidualny w stosunku do danego zamówienia.
 6. ERKA potwierdza mailowo lub telefoniczne ostateczne warunki danego zamówienia, w tym przyznane Klienta rabaty, upusty, bonifikaty itp.
 7. ERKA jest uprawniona do pobrania od Klienta zaliczki. Wysokość zaliczki będzie każdorazowo ustalana przez ERKA. Zaliczka zostanie rozliczona przez ERKA po dokonaniu końcowego odbioru towaru przez Klienta.
 8. ERKA każdorazowo dołączy do danego zamówienia stosowne dokumenty świadczące o jakości dostarczanego towaru, a w szczególności atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. jeśli takowe są wymagane.

§4 Zwrot towaru

 1. Zakupione przez Klienta towary nie podlegają zwrotowi.
 2. ERKA w stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami nie dopuszcza możliwości zwrotu towarów. Zwroty są możliwe jedynie, gdy dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem Klienta, a o tej niezgodności klient poinformuje pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ERKA w terminie do 7 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot towaru niezgodnego z zamówienie Klienta jest bezpłatny.
 3. W pozostałych przypadkach ERKA każdorazowo musi wyrazić zgodę na zwrot zakupionego przez Klienta towaru. Zwrot taki każdorazowo będzie wiązał się z koniecznością pokrycia przez Klienta kosztów dostawy do ERKA.
 4. W przypadku dokonania zwrotu towarów na zasadach, o których mowa w pkt. 3 ERKA uprawniony jest do pobrania opłaty administracyjnej w wysokości 15% wartości zwracanego towaru.
 5. Warunkiem przyjęcia zwrotu zakupionych przez Klienta towarów jest pisemna lub e-mailowa zgoda ERKA.
 6. Warunkiem przyjęcia zwracanych przez Klienta towarów jest ich oryginalne opakowanie oraz brak znamion użytkowania i/lub jakichkolwiek uszkodzeń czy też odstępstw od parametrów zawartych  w dokumentach zakupu, atestach, certyfikatach, deklaracji zgodności itp. zwracanych przez Klienta towarów.

§5 Dostawa towaru

 1. W przypadku, gdy Klient bez uzasadnienia nie odbierze towaru w wyznaczonym przez ERKA terminie całkowity koszty związany z realizacją danej dostawy ponosi Klient.
 2. W przypadku, gdy Klient dokona odbioru towaru z magazynu ERKA własnym środkiem transportu, odpowiedzialność z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub przypadkowej utraty towaru przechodzi na Klienta w momencie wydania towaru z magazynu ERKA.
 3. W przypadku, gdy Klient zleci odbiór towaru z magazyny ERKA osobie trzeciej odpowiedzialność  z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub przypadkowej utraty towaru przechodzi na Klienta w momencie wydania towaru z magazynu ERKA.
 4. W przypadku, gdy dostawa towaru jest realizowana środkiem transportu należącym do ERKA odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub przypadkowej utraty towaru przechodzi na Klienta  w momencie rozładunku towaru.
 5. Klient każdorazowo zobowiązany jest do skontrolowania pod względem jakości, ilości oraz zgodności z zamówieniem dostarczonego przez ERKA towaru natychmiast po jego wydaniu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności Klient zobowiązany jest dokonać stosownej adnotacji na dokumencie przewozowym lub dowodzie wydania towaru.
 6. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń w stosunku do dostarczonego towaru Klient zobowiązany jest niezwłocznie, pisemnie poinformować o tym fakcie ERKA oraz umożliwić ERKA zbadanie dostarczonego towaru w stanie nienaruszonym.
 7. Każdorazowy odbiór przez Klienta towaru z pominięciem dokonania adnotacji, o której mowa w § 5 ust. 5 OWS traktowanie będzie jako dostarczenie Klientowi towaru zgodnie z zamówieniem.
 8. W przypadku, gdy dokonanie przez Klienta kontroli dostarczonego towaru okaże się niemożliwe z uwagi na rodzaj opakowania towaru lub zaistnienia innych obiektywnych przyczyn uniemożliwiających dokonanie kontroli towaru przez Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać kontroli dokumentów przewozowych, a także ilości oraz stanu samych opakowań, a w szczególności wagi, danych dotyczących oznaczenia towaru, szkód widocznych z zewnątrz. Natychmiast po rozpakowaniu towaru Klient zobowiązany jest dokonać szczegółowej kontroli dostarczonego towaru, a o jej wyniku niezwłocznie, nie później niż do 5 dni od odebrania towaru poinformować ERKA. Uchybienie ww. terminowi skutkuje brakiem podstaw do rozpatrzenia reklamacji za szkody powstałe w transporcie.
 9. Klient zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności, o których mowa w § 5 OWS pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od ERKA jakichkolwiek roszczeń związanych z dostawą towaru przez ERKA.
 10. W przypadku stwierdzenia przez Klienta jakichkolwiek wad w towarze, w tym wad ukrytych, Klient zobowiązany jest zaniechać jakiegokolwiek użytkowania i przetwarzania towaru, zabezpieczyć wadliwy towaru oraz przechowywać go do momentu wymiany lub zwrotu towaru do ERKA. Dalsze użytkowania wadliwego towaru będzie równoznaczne z przyjęciem przez Klienta bez uwag dostawy towaru i zrzeczeniem się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do tego towaru.
 11. Zgłoszenie przez Klienta do ERKA wady ukrytej towaru musi nastąpić niezwłocznie po jej wykryciu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wykrycia danej wady.
 12. ERKA nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową dostawę towaru jeżeli opóźnienie w dostawie towaru nie powstało z wyłącznej winy ERKA.

§6 Gwarancja jakości

 1. W przypadku urządzeń/maszyn, na które udzielono gwarancji producenta okres gwarancji wynika wprost  z dołączonej do towarów przez producenta karty gwarancyjnej.
 2. Okres gwarancyjny, o którym mowa w § 6 ust. 1 OWS rozpoczyna bieg od momentu wydania towaru Klientowi chyba, że strony w potwierdzeniu zamówienia postanowiły inaczej.

§7 Rękojmia za wady fizyczne

ERKA w stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1974 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 2018.1025 z późn. zm. wyłącza stosowanie rękojmi za wady fizyczne dostarczonych przez ERKA towarów.

§8 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zaistnienia i zgłoszenia przez Klienta wady towaru ERKA w terminie do 14 dni  w przypadku Klienta będącego konsumentem oraz 30 dni w przypadku Klienta będącego przedsiębiorca od daty otrzymania reklamacji podejmie decyzję dotyczącą zasadności złożonej przez Klienta reklamacji.
 2. ERKA zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1 OWS w przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczna jest opinia osób trzecich, a w szczególności producentów lub dostawców części składowych towaru lub materiałów, z których towar został wykonany oraz  w przypadku, gdy do naprawy towaru konieczne są części zamienne wymagające uprzedniego sprowadzenia. W takim przypadku ERKA zobowiązana jest powiadomić klienta o przyczynach wydłużenia ww. terminu.
 3. Odpowiedzialność ERKA z tytułu wad lub braków ilościowych towarów ograniczona jest wyłącznie do postanowień niniejszego OWS oraz do wysokości nie przekraczającej wartości reklamowanego przez Klienta towaru wraz z ewentualnymi kosztami transportu towaru.
 4. Klient w przypadku zgłaszania reklamacji towaru zobowiązany jest udostępnić niezwłocznie ERKA celem umożliwienia zbadania wadliwego towaru w miejscu jego dostawy lub wykorzystania, jak również przekazać ERKA wszelkie niezbędne informacje dotyczące sposobu użycia towaru, a w szczególności technologii jego obróbki czy też warunków w jakich towar jest używany przez Klienta.

§9 Warunki płatności

 1. Faktury VAT wystawiane przez ERKA są każdorazowo płatne w terminach wskazanych na fakturze licząc od dnia ich wystawienia.
 2. Za dzień płatności strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Klienta.
 3. W przypadku opóźnień w płatności faktury VAT ERKA jest uprawniony do naliczenia odsetek stawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności wskazany na danej fakturze VAT.
 4. W przypadku opóźnień w płatności faktury VAT ERKA zastrzega sobie prawo do wstrzymania ewentualnych dalszych dostaw towaru i/lub świadczenia usług, w tym również usług związanych z ochroną gwarancyjną towarów, jeżeli takowe mają mieć miejsce, do momentu uregulowania przez Klienta wszelkich należności na rzecz ERKA.
 5. W przypadki opóźnień w płatności faktur VAT ERKA uprawniony będzie do wysłania do Klienta monitów przypominających o płatności i/lub wezwania do zapłaty.
 6. ERKA zastrzega sobie prawo do żądania, niezależnie od ustalonego wcześniej z Klientem terminu płatności, zapłaty ceny przed wydaniem towaru jeżeli po stronie Klienta będzie istniało uzasadnione przypuszczenia, iż Klient nie wywiąże się z konieczności uiszczenia stosownej płatności.
 7. Jeżeli Klient w ustalonym przez ERKA terminie nie dokona odbioru towaru ERKA jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami składowania towaru.
 8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 ERKA jest uprawniony do naliczania na rzecz Klienta opłaty w wysokości 50zł netto za każdy dzień składowania nieodebranego przez Klienta towaru. Ww. opłata będzie również naliczana w przypadku nieodebrania przez Klienta towaru dostarczonego do serwisu ERKA celem naprawy i/lub ekspertyzy.
 9. Jeżeli Klient z przyczyn obiektywnie od niego niezależnych nie odbierze towaru w ustalonym przez ERKA terminie, Klient zobowiązany jest w terminie 14 dni od ustania przyczyny uniemożliwiającej wcześniejszy odbiór towaru odebrać towar od ERKA ponosząc wszelkie koszty jego składowania, transportu oraz ponownej dostawy. W przypadku upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ERKA jest uprawnione do żądania zapłaty całości ceny za towar i usługi, w takim sposób jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie ze złożonym przez Klienta zamówieniem.
 10. Po upływie terminu 30 dni, od dnia w którym towar miał zostać pierwotnie odebrany przez Klienta wyłączne ryzyko i koszt dalszego przechowywania towaru przez ERKA ponosi Klient.
 11. Klient nie jest uprawniony do złożenia ERKA oświadczenia o potrąceniu jakichkolwiek należności.
 12. Klient nie jest uprawniony do dokonania cesji jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z zawartej z ERKA umowy i/lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody ERKA.
 13. W przypadku wystąpienia dostaw częściowych towaru ERKA jest uprawniony do uznania danej dostawy za odrębną transakcje, a co za tym idzie wystawienia na rzecz Klienta odrębnej faktury Vat z tytułu dostawy danej części towaru o ile pisemna umowa zawarta pomiędzy ERKA a Klientem nie stanowi inaczej.

§10 Odpowiedzialność ERKA

 1. Odpowiedzialność ERKA związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towaru nie obejmuje obowiązku naprawienia szkód przez ERKA dotyczących spodziewanych przez Klienta korzyści, a w szczególności utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy i dobrego imienia Klienta itp.
 2. ERKA nie ponosi odpowiedzialności za przydatność dostarczonego zgodnie z zamówienie Klienta towaru w stosunku do pożądanych przez Klienta celów.

§11 Zastrzeżenie własności ERKA

 1. ERKA zastrzega sobie, iż prawo własności towaru przechodzi na Klienta w momencie zapłaty całości ceny z tytułu dostawy towaru przez ERKA.
 2. ERKA zastrzega sobie, iż do czasu zapłaty całości ceny ERKA jest uprawniona do odebrania towarów będących w posiadaniu i/lub pod kontrolą Klienta a także innej osoby trzeciej, której towar został powierzony.
 3. Klient jest zobowiązany umożliwić ERKA swobodny dostęp do towarów oraz ich odbiór przez ERKA lub wskazaną przez ERKA inną osobę trzecią.

§12 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ERKA Piły do mięsa Karolina Kamyszek, Gdańsk 80-130, ul. Ujeścisko 18H.
 2. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych („dane”) należy kierować na adres e-mail: biuro@erka-pily.pl lub na podany powyżej adres poczty tradycyjnej.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w celu realizacji i obsługi Umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych („umowa”); na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją wskazanej wyżej Umowy; oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora Danych, w tym obowiązków podatkowych.
 4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych : imię i nazwisko, nazwa i adres firmy, adres dostaw, NIP, REGON, przy czym nie jest planowane przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia i realizacji umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres realizacji umowy a także po jej zakończeniu w celu jej rozliczenia z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z realizacją Umowy lub też z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.
 7. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów realizacji umowy. W przypadku nie podania danych osobowych umowa nie będzie mogła zostać zawarta.
 11. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi transportowe, finansowe, ubezpieczeniowe i serwisowe, Poza wskazanymi podmiotami, Pani/Pana dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 12. Odbiorcy danych znajdują się w krajach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).